Arkiven

Första sidan  |  E-post    

Uppdaterad 2007-01-08

Arkiv och andra informationskällor  

För att kunna göra en FAS 1 inventering enligt MIFO krävs en omfattande sökning i källmaterial. Ofta inleds arbetet med en genomgång av arkiv hos miljömyndigheterna på orten. Där kan man ta fram tillstånd, klagomål, anmälningar, miljörapporter och liknande för verksamheter som bedrivits på fastigheten. Ofta kan även inspektörerna ge information om företag som man undersöker. Det vanligaste är också att inventeringen görs av kommunen eller länsstyrelsen.

Om det rör sig om gamla handlingar och nerlagda verksamheter måste man ofta kontakta stadsarkivet där äldre kommunala handlingar arkiveras. Gäller det statliga verksamheter eller privata företagsarkiv kan man ibland hitta dessa hos Landsarkivet.

Stadsbyggnadskontoret kan tillhandahålla kartor, flygfotografier samt bygg- och rivningslov för fastigheten. Hos inskrivningsmyndigheten kan man få fram listor på vilka fastighetsägare som funnits genom åren.

Andra källor är bibliotek, museer, hembygdsföreningar och intervjuer med tidigare anställda, ägare och närboende.

När man kartlagt vilken typ av verksamheter som funnits måste man ta reda på vilka processer och kemikalier som använts i verksamheterna. Det finns branschkartläggningar utgivna av Naturvårdsverket som är till stor hjälp. I övrigt gäller litteraturstudier och kontakter med exempelvis branschföreningar som kan hjälpa med information.

Slutligen gäller det att analysera geologi och omgivning för att kunna bedöma spridningsförutsättningarna och känsligheten hos omgivningen.