Fysikaliska metoder

Första sidan | E-post  

Uppdaterad 2008-02-28

Till teknik  Jordtvätt  Markventilation Markfilter

Fysikaliska saneringstekniker

Under rubriken fysikaliska efterbehandlingsmetoder ryms flera olika metoder. En väl beprövad teknik är jordtvätt som använts under cirka 20 års tid i utlandet. I Sverige har metoden funnits sedan 1995-96. Både industrifastigheter och skjutbanor har sanerats med tekniken som lämpar sig för många olika slag av föroreningar. Bäst resultat nås när man arbetar med metaller i marken men jordtvätt kan också tillämpas på organiska föroreningar med framgång. Framför allt är det en bra metod när man arbetar med komplexa föroreningsbilder där det finns flera sorters giftiga ämnen.

En annan typ av behandling är luftning av marken. Det är användbart på organiska föroreningar som kan extraheras ur marken för att sedan exempelvis behandlas genom   förbränning av de flyktiga ämnena. Man talar om vakumextraktion (SVE=Soil Vapor Extraktion), bioventilation, air sparging med mera. Läs mer om vakumextraktion och air-sparging här.

En kostnadseffektiv och relativt enkel metod som kan ersätta pumpning och behandling av förorenat grundvatten är att installera markfilter som finns beskrivet på underliggande sida.

En ytterligare variant på att fysiskt förhindra spridning av föroreningar är inkapsling och invallning av de förorenade massorna. Här finns olika metoder som alla bygger på att upprätta täta skikt som innesluter föroreningen. Man skapar därigenom en kontrollerad deponi. Problemet är att det krävs en fortsatt kontroll av platsen för att försäkra sig om att inga läckage sker i framtiden.